Alles wat u moet weten om de toekomst van dakbedekking vorm te geven

Ze zeggen dat kennis macht is. Hier vindt u een uitgebreide begrippenlijst van de meest gebruikte terminologie over EPDM-dakbedekkingssystemen.

ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
Z    

ACCESSOIRES 

EPDM fabrikanten en gespecialiseerde groothandels leveren alles wat nodig is voor de installatie van EPDM dakbedekkingsmembranen, zoals nadentape, flashings, Bonding Adhesive lijm, primers en voorgevormde stukken voor de afdichting van details zoals buisdoorvoeren, dakrandprofielen en opkantafwerkingen voor dakranden, regenwaterafvoer, noodoverloopsystemen en nog veel meer.

AFDICHTING

Dit omvat alle methoden om gebouwen of onderdelen ervan te beschermen tegen water en de effecten van het weer. Dit omvat waterdichting van daken, waterdichting van gevels, waterdichting van gebouwen en het waterdicht maken van waterreservoirs en vijvers met behulp van verschillende materialen zoals EPDM membranen, dakmembranen van bitumen, dakmembranen van vloeibaar plastic, kunststoffen dakmembranen enz.

BENUT DAKOPPERVLAK 

Een plat dak biedt bijzonder goede voorwaarden voor gebruik als een plek waar mensen kunnen verblijven en om het bruikbare oppervlak van een gebouw te maximaliseren (bijv. dakterras, sport-/speelterrein, restaurant), als groene ruimte of daktuin of zelfs als parkeerplaats. Naast de structuur- en ontwerpaspecten stelt dit ook bijzondere eisen aan het type, het draagvermogen en de weerstand van de materialen gebruikt om het dak waterdicht te maken.

BENUTTING VAN REGENWATER 

Bij duurzame gebouwen worden systemen om regenwater te benutten vaak gebruikt voor tuinirrigatie of toiletspoeling om kostbaar drinkwater te besparen. Groenten kunnen veilig worden bewaterd met regenwater, opgevangen van daken die waterdicht zijn gemaakt met EPDM membranen. Aangezien EPDM geen weekmakers, onkruidverdelgers of pesticiden bevat, wordt het water niet verontreinigd.

BESCHERMING TEGEN WORTELDOORGROEI 

Op groendaken moet de doorgroei van wortels door het dakbedekkingsmembraan te allen tijde worden voorkomen. Hiertoe kan een extra beschermlaag over het membraan heen worden gelegd. Een betere oplossing is echter het gebruik van een wortelvast waterdichtingsmembraan. EPDM dakmembranen voor platte daken voldoen aan deze eis zonder het gebruik van milieuschadelijke pesticiden of onkruidverdelgers.

BITUMEN 

Bitumen is een teerhoudend thermoplastisch materiaal. Het wordt industrieel gewonnen uit aardolie, maar er zijn ook natuurlijke afzettingen. Bitumen is onoplosbaar in water en wordt daarom al lang gebruikt als waterdichtingsmateriaal. Bitumen wordt onder meer gebruikt voor het waterdicht maken van platte daken. Het wordt ook gebruikt als bindmiddel in asfalt voor wegenbouw.

BLOOTLIGGEND DAK 

Een vorm van waterdichting voor platte daken waarbij het dakbedekkingsmembraan wordt gelegd zonder een andere beschermlaag erbovenop (zoals grind, beplanting of zonnepanelen). Het membraan blijft zichtbaar en is blootgesteld aan uv-straling en verwering. Uv-bestendige materialen, zoals EPDM dakbedekkingsmembranen, zijn in het bijzonder geschikt voor dit daktype. Blootliggende dakbedekkingsmembranen moeten mechanisch worden bevestigd of worden verkleefd om stabiel te blijven tegen windkracht.

BLOOTSTELLING AAN UV-STRALING 

Via de straling van de zon bereiken uv A- en uv B-stralen de aarde en dus ook het dak. Extreem hoogenergetische uv-straling kan chemische verbindingen afbreken, waardoor materialen kunnen worden beschadigd, broos worden en uiteenvallen. Sterke uv-bestendigheid, zoals EPDM dakbedekkingsmembranen bieden, is daarom een bijzonder belangrijke eigenschap bij het waterdicht maken van daken, die constant, en vanwege de klimaatverandering in toenemende mate, worden blootgesteld aan zonnestraling.

BRANDPREVENTIE 

Plaatselijke bouwvoorschriften omvatten uitgebreide eisen voor structurele brandbescherming, om te voorkomen dat een brand zelfs maar kan ontstaan. Bij waterdichting van platte daken biedt EPDM het voordeel dat het wordt aangelegd zonder dat daarbij een open vlam nodig is. EPDM dakbedekkingsmembranen zijn daarom bijzonder geschikt voor houtconstructies en ook bij renovaties of herverdichting in dichtbebouwde gebieden.

BUISDOORVOEREN IN DAKEN 

Elementen die door een plat dakbedekkingsmembraan heen lopen zijn schoorstenen, bliksemafleiders, antennemasten, valbeveiligingssystemen, pijpleidingen, waterafvoeren enz. Elke buisdoorvoer in een waterdichtingsmembraan vormt een potentieel zwakke plek in de bescherming van het platte dak. Daarom speelt een professionele aanleg van het waterdichtingssysteem een essentiële rol bij dergelijke details, ook bij de renovatie van platte daken. Fabrikanten van membranen voor platte daken bieden uiteenlopende geschikte geprefabriceerde en voorgevormde elementen en accessoires voor dit doel, waardoor de inspanning voor de installatie wordt verminderd en een veilige uitvoering mogelijk is.

CHEMISCHE WEERSTAND

Materialen worden als chemisch resistent beschouwd als zij hun karakteristieke eigenschappen onveranderd behouden, ook als ze gedurende langere tijd worden blootgesteld aan chemische stoffen. EPDM is ongevoelig voor een uitgebreid spectrum aan chemicaliën. Het is bestand tegen alcoholsoorten, ketonen (bijv. aceton), esters, zuren en basen, maar niet tegen vetten en minerale oliën.

CO2-BALANS 

In de bouw verwijst de CO2-balans (ook de broeikasgasbalans genoemd) naar de totale hoeveelheid voor het klimaat schadelijke uitstoot die rechtstreeks dan wel indirect door een bouwproduct wordt veroorzaakt. Een levenscyclusanalyse (LCA) van gebouwen kijkt naar de gehele levensduur van het gebouw, waardoor het belang van het gebruik van bijzonder duurzame bouwmaterialen zoals EPDM membranen toeneemt.

DAKBEDEKKINGSMEMBRAAN 

Dakbedekkingsmembraan (ook dakafdichtingsmembraan, dakmembraan, dakmembraan voor plat dak genoemd) is een algemene benaming voor elastische materialen voor het waterdicht maken van platte daken. Dakbedekkingsmembranen bieden een breed spectrum aan materialen en ontwerpen, afhankelijk van het type en de grootte van het gebouw, het gebruik van het dak (bijv. groendak, geballast dak, zonnepaneeldak, beloopbaar dak), bijzondere vereisten (bijv. lichte constructie, houtconstructie) en de wensen van de eigenaar of architect op het gebied van weinig onderhoud, lange levensduur en duurzaamheid.

DAKISOLATIE 

Een onderdeel van de thermische isolatie van het gebouw als geheel. Bij platte daken wordt er een isolerende laag geïnstalleerd om de warmtedoorgifte doorheen de gebouwschil te verminderen. Er mogen uitsluitend gestandaardiseerde isolatiematerialen worden gebruikt. Naast de gebruikelijke kosten-, verwerkings- en kwaliteitscriteria zijn de belangrijkste selectiecriteria de thermische geleiding, de bouwmateriaalklasse en bij beloopbare daken de drukweerstand.

DAKREPARATIE 

DETAILAFWERKING 

Naast het aanleggen van het oppervlak moet ook de detailafwerking van platte dakmembranen en renovaties van platte daken met de uiterste zorg en kwaliteit worden uitgevoerd. Essentiële details zoals dakranden en -hoeken, verbindingen en opkantafwerkingen, buisdoorvoeren, bewegingsvoegen en ook elementen zoals koepeldaken en lichtkoepels enz. worden altijd afgedicht met hetzelfde materiaal als het dak zelf.

DUURZAAM BOUWEN 

ECOLOGISCH GEWICHT

Symbool dat staat voor alle natuurlijke hulpbronnen (energie, grondstoffen, water) die worden verbruikt in de productie, het gebruik en de afvalbehandeling van een product of dienst, gemeten in kilo’s. Ten opzichte van het feitelijke gewicht brengt elk voorwerp dus een veel groter ecologisch gewicht met zich mee. Zo heeft een smartphone die 80 gram weegt een ecologisch gewicht van 75,3 kilo. De berekening maakt het mogelijk om producten met elkaar te vergelijken voor wat betreft hun voordelen ten opzichte van de vereiste milieu-inspanning. Hoe lager het ecologisch gewicht, hoe milieuvriendelijker het is. Als u duurzaam wilt bouwen, wilt u daarvoor passende producten kiezen.

ELASTICITEIT 

Een elastisch materiaal kan van vorm veranderen wanneer er een kracht op wordt uitgeoefend en weer zijn oorspronkelijke vorm aannemen zodra de spanning eraf wordt genomen. Deze eigenschap is essentieel voor dakbedekkingsmembranen voor een betrouwbare waterdichting van gebouwen, ook om te compenseren voor bewegingen van het gebouw als gevolg van temperatuurschommelingen. EPDM dakbedekkingsmembranen kunnen tot 300% worden uitgerekt zonder te scheuren of materiaalmoeheid. Het dankt deze eigenschap aan zijn moleculaire structuur, d.w.z. dat het geen weekmakers nodig heeft.

EPDM

EPDM MEMBRAAN VOOR PLATTE DAKBEDEKKING 

EPDM dakbedekkingsmembranen vormen een eigen materiaalgroep in het veld van waterdichting van platte daken. In Europa worden EPDM daksystemen al meer dan 50 jaar gebruikt en worden ze steeds geliefder onder bouwbedrijven, architecten en installateurs. Dankzij de goede ervaringen met EPDM membranen wordt dit duurzame materiaal steeds vaker gebruikt in plaats van de traditionele dakbedekkingsmaterialen. Het materiaal valt onder de materiaalnorm DIN 7864 Elastomeric sheeting for waterproofing: requirements, testing (Elastomeerplaten voor waterdichting: eisen, beproeving).

EPDM MEMBRAAN VOOR PLATTE DAKEN

EPDM membranen (ook EPDM folie, EPDM dakbedekkingsmembraan, EPDM dakfolie, EPDM foliedak, EPDM afdichting, EPDM polymeer, EPDM elastomeer genoemd) worden in de bouw gebruikt voor waterdichting als een dakbedekkingsmembraan of in de vorm van geprefabriceerde, homogene platen uit één stuk. EPDM membranen worden bij de installatie aan elkaar bevestigd met nadentape. Geprefabriceerde EPDM membranen kunnen gemakkelijk worden gelegd en kunnen volledig verkleefd, mechanisch bevestigd of geballast worden.

EPDM RUBBER

Synthetisch rubber gemaakt van de monomeren ethyleen, propyleen en dieen werd ontwikkeld in de jaren 1960. Dankzij de specifieke eigenschappen van EPDM opende zich al snel een nieuw, uitgebreid veld van toepassingen in de industrie en de bouw. EPDM rubber kan op allerlei manieren worden gebruikt; in de industrie wordt het gebruikt voor profielen in de auto- en apparatuurindustrie, transportbanden, slangen, enz. In de bouw worden EPDM membranen gebruikt voor het waterdicht maken van daken, gevels, waterreservoirs en vijvers.

EXTREEM WEER 

EXTREME WEERSGEBEURTENISSEN

Zware neerslag (hagel, regen, sneeuw), stormen, overstromingen enz. die significant afwijken van het lokale gemiddelde worden beschouwd als extreme weersomstandigheden. Volgens onderzoek komen zulke extreme weersomstandigheden wereldwijd steeds vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Hierdoor ontstaan er nieuwe uitdagingen op het gebied van waterdichting van daken. De volledige gebouwschil, van de fundering tot het dak, staat bloot aan toenemende belasting waar rekening mee moet worden gehouden bij de waterdichting.

FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

Platte daken zijn bijzonder geschikt voor de installatie van zonnepaneelsystemen voor energie- of warmteopwekking, want ze bieden een groot, grotendeels schaduwloos oppervlak en maken eenvoudige, kosteneffectieve installatie en onderhoud van de modules mogelijk. In principe kunnen alle in de handel verkrijgbare zonnepaneelsystemen op EPDM membranen voor platte daken worden gemonteerd. Een voordeel is het lage gewicht van EPDM, omdat het dak ook al het gewicht van de zonnepanelen moet dragen. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat het dak beloopbaar moet zijn voor het onderhoud van de zonnepanelen.

GEBALLAST DAK 

Plat dak bedekt met een laag grind, dat fungeert als ballast voor losliggende dakbedekkingsmembranen en tevens bescherming tegen uv-straling biedt. De grindlaag verbetert ook de thermische isolatie en de afvoer van regenwater. Er moet rekening worden gehouden met de statische eigenschappen van het gebouw, want een geballast dak voegt extra gewicht toe aan het dak.

GROEN BOUWEN

Internationaal gebruikte term voor holistisch duurzaam bouwen, waarmee de bouwsector bijdraagt aan het behoud van een intact ecosysteem. Het leidende principe is gericht op de vermindering van het gebruik van hulpbronnen en schade aan milieu en gezondheid gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw en het gebruik ervan en om de kwaliteit van leven en werken van mensen te verbeteren. Internationaal zijn er diverse certificeringsnormen voor zogeheten groene gebouwen.

GROENDAKEN

Beplante daken bieden immense economische, visuele en milieuvoordelen voor het gebouw zelf. Bovendien profiteert de gehele omgeving van de verbetering van het klimaat en de levenskwaliteit. De groendakentrend vertoont al jaren een stijgende lijn door het toenemende bewustzijn in de maatschappij van klimaatbescherming en duurzaamheid en de stimulans van overheidsregelingen. Groendaken stellen echter bijzondere eisen aan het dakbedekkingsmembraan; dit moet op de plaats van de beplanting en ook bij buisdoorvoeren en details zeer bestendig en wortelvast zijn.

HELLING

HELLING PLAT DAK

De hoek tussen het horizontale vlak en het dakoppervlak wordt de helling van het dak genoemd. Dit kan worden uitgedrukt als hellingshoek of als hellingspercentage.

HERVERDICHTING

Het belang van herverdichting in de stedelijke ontwikkeling neemt toe, als alternatief voor stedelijke wildgroei en afsluiting van de natuurlijke omgeving. Hiertoe worden al ontwikkelde gebieden herontwikkeld voor residentiële en commerciële ruimtes, bijv. door het toevoegen van extra verdiepingen of aanbouwen aan bestaande panden. Het gebruik van tijdbesparende materialen met lage uitstoot wordt aanbevolen om de LCA te optimaliseren en de impact van de bouw op omwonenden te beperken. Bij bouwen moet er ook extra aandacht worden geschonken aan brandpreventie in en aan bestaande structuren.

HOUDBAARHEID

INERT

Chemisch inert heeft betrekking op chemisch stabiele stoffen die niet reageren, of slechts in verwaarloosbare mate reageren, bij blootstelling aan stoffen zoals lucht, water en chemicaliën. Daarom veroorzaken inerte stoffen bij contact met andere materialen geen schadelijke effecten op het milieu of de menselijke gezondheid. Er gelden derhalve ook geen verontreinigingsvereisten bij de afvalbehandeling. EPDM rubber gedraagt zich inert gedurende het gehele proces, van fabricage tot installatie tot gebruik.

ISOLATIE

Thermal insulation in a building is intended to reduce the heat transfer through the building envelope. The aim is to protect the interior of the building from heating during summer and from heat loss during winter. This ensures a higher quality of use. It also increases energy efficiency. Thermal insulation measures affect the roof insulation. 

KLIMAATVERANDERING 

Door klimaatveranderingen ontstaan er nieuwe uitdagingen op het gebied van waterdichting van daken. Aan de ene kant spelen duurzamere materialen en verwerkingsmethoden een belangrijke rol. Daarnaast neemt de belasting toe door de bijzondere weersomstandigheden veroorzaakt door steeds extremer weer (bijv. zware neerslag, storm, hittebelasting in de zomer, hoge vochtigheid in de winter).

Zie EXTREME WEERSGEBEURTENISSEN >

LCA 

In de bouwsector is een levenscyclusanalyse (LCA) de systematische analyse en holistische evaluatie van alle directe en indirecte milieu-impact van producten en diensten in verband met het volledige bouwobject. Er wordt rekening gehouden met de gehele levensduur van het gebouw, inclusief gebruik, sloop en afvalbehandeling. Een belangrijke bouwsteen als gegevensgrondslag wordt gevormd door de milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations; EPD's) van de gebruikte bouwproducten. De procedure voor de levenscyclusanalyse wordt omschreven in DIN EN ISO 14040/14044.

LEVENSCYCLUSANALYSE (LCA)

Systematische afweging van de milieu-impact van producten gedurende hun gehele levenscyclus; vormt tegenwoordig een belangrijke basis voor duurzame bouw in de bouwindustrie.

LEVENSCYCLUSKOSTEN 

In de bouw: de som van alle kosten van een gebouw gedurende de gehele levenscyclus (bepaling levenscycluskosten; Life Cycle Costing - LCC). Het gaat niet alleen om de aanvankelijke investering (bijv. bouwmaterialen, bouwtechnologie, apparatuur), maar ook de veel grotere kosten die ontstaan tijdens het gebruik, bijv. voor energie, onderhoud, waardebehoud en faciliteiten. De holistische afweging van het totale kostenplaatje, tot aan de sloop en afvalbehandeling, maakt een efficiënte vergelijking mogelijk van verschillende materiaalbeslissingen en plannings- en realisatievarianten.

LEVENSDUUR 

In de materiaaltechniek verwijst levensduur naar de tijdsduur dat een materiaal volledig functioneel kan worden gebruikt zonder materiaalmoeheid of schade te vertonen, totdat het moet worden vervangen. Een zo lang mogelijke levensduur speelt een belangrijke rol in de bouwsector, niet alleen uit economisch oogpunt (bijv. om renovatiekosten te vermijden), maar ook bij het nastreven van grotere duurzaamheid en een beter ecologisch evenwicht van objecten.

LICHTE BOUW 

Lichte structuren en materialen spelen al lang een rol in de auto- en vliegtuigindustrie en worden steeds belangrijker in de bouw. Het doel is om hoge functionaliteit en veerkracht met minder gewicht te realiseren, zodat het verbruik van materialen en hulpbronnen, de afvalproductie en de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd. Niet alleen in de bouw van fabriekshallen en magazijnen biedt lichte bouw zich aan als een kosteneffectieve oplossing met optimaal ruimtegebruik en flexibiliteit in de benutting van ruimte.

MATERIAALMOEHEID 

Onder externe invloeden zoals mechanische of chemische belasting, temperatuur, verwering enz. kunnen de eigenschappen van een materiaal in de loop van een langdurig voortschrijdend verouderingsproces geleidelijk aan zodanig veranderen dat het niet meer volledig zijn functie vervult of zelfs volledig defect raakt. Sommige waterdichtingsmaterialen kunnen in de loop der tijd broos, gebarsten en waterdoorlatend worden. Dat geldt niet voor EPDM membranen, die volgens een onderzoek van SKZ zelfs na meer dan 50 jaar gebruik vrijwel geen materiaalmoeheid vertonen.

Zie SKZ >

MILIEUPRODUCTVERKLARING (EPD)

Een milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration; EPD) bevat alle relevante milieu-informatie over bouwproducten. De verklaring is gebaseerd op onafhankelijk geverifieerde gegevens over bijv. gebruik van hulpbronnen, uitstoot, klimaateffecten enz. Dit biedt een belangrijke gegevensgrondslag als bouwsteen voor het opstellen van levenscyclusanalyses van gebouwen. Dit faciliteert de duurzaamheid van verschillende varianten van een gebouw en hierdoor kunnen de gevolgen van verschillende materiaalkeuzes al in de planningsfase met elkaar worden vergeleken.

MONOMEER 

Monomeren zijn kleine, sterk reactieve moleculen die met elkaar kunnen worden gecombineerd om polymeren te vormen. Monomeren vormen de bouwstenen voor de productie van complexe kunststoffen en synthetische rubbers zoals EPDM rubber.

NADEN 

De stevige, nauw aansluitende verbinding van afzonderlijke EPDM membranen en detailstukken. Op de bouwplaats worden naden handmatig aaneengevoegd met behulp van nadentape. Bij de productie van geprefabriceerde EPDM membranen worden de naden in de fabriek aangebracht.

PLAT DAK 

Een dak met een geringe dakhelling, van minder dan 10°. Platte daken zijn al sinds de oudheid bekend. In de moderne architectuur zijn ze populairder geworden en ze worden inmiddels gebruikt in alle soorten gebouwen (residentieel, commercieel, industrieel) van alle maten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen beloopbare en niet-beloopbare daken.

Zie HELLING PLAT DAK >

POLYMEREN

Polymeren zijn verbindingen van een groot aantal kleinere moleculen, namelijk monomeren. Het zijn zeer grote moleculen met een lange keten waaruit een uitgebreid spectrum aan kunststoffen en synthetische rubbers wordt vervaardigd, zoals EPDM polymeer.

PREFABELEMENTEN 

In de fabriek op maat gemaakte EPDM membranen. Ze worden aan één stuk afgeleverd op het bouwterrein, als een soort ‘maatpak’. Hierdoor is geen handmatige afdichting van naden nodig, waardoor de aanleg sneller verloopt. De membranen bieden een esthetisch homogeen, naadloos uiterlijk en zorgen voor identieke materiaaleigenschappen met consistente, hoogwaardige waterdichting over het gehele bedekte gebied.

PREVENTIE VAN EMISSIES 

De vermindering van alle soorten milieubelastende emissies vormt een belangrijke bouwsteen in lijn met de groene bouwtrend naar duurzaam bouwen. Voor het waterdicht maken van platte daken wordt het gebruik aanbevolen van materialen zonder weekmakers of andere schadelijke stoffen, die zouden kunnen doorsijpelen, evenals de toepassing van installatiemethoden met lage emissies.

RENOVATIE PLAT DAK 

Reparatie, onderhoud of renovatie van een plat dak moet worden uitgevoerd als het dak schade vertoont, als het waterdichtingsmateriaal is verouderd en zijn functie niet meer vervult, bij een energierenovatie (bijv. thermische isolatie) of als het dak voor een nieuw doel gaat worden gebruikt (bijv. de aanleg van groen- of zonnepaneeldaken).

RUBBER

Algemene term voor elastische polymeren waaruit rubber wordt gemaakt. Rubber komt voor als natuurrubber (bijvoorbeeld latex, gutta-percha), geproduceerd door verschillende planten. Tegenwoordig worden synthetische rubbers gebruikt voor allerlei industriële toepassingen. Synthetisch EPDM rubber (ethyleenpropyleendieenmonomeer) wordt veel gebruikt voor de waterdichting van daken. EPDM wordt ook EPDM rubber of EPDM membraan genoemd.

RUBBERMEMBRAAN 

Algemene naam voor membranen van EPDM elastomeer om platte daken en gebouwschillen waterdicht te maken.

SCHUIN DAK 

Dakvorm met slechts één hellend dakoppervlak. Dit wordt voornamelijk gebruikt bij industriële gebouwen (fabriekshallen en magazijnen), in de residentiële sector vaak voor tuinhuisjes of garages en af en toe als bijzonder architecturaal accent voor residentiële of bijzondere gebouwen zoals kerken. EPDM dakbedekkingsmembranen zijn bijzonder geschikt voor het waterdicht maken van schuine daken.

SKZ 

Het Duits Kunststoffencentrum (Das Kunststoff-Zentrum - SKZ) is een onafhankelijke dienstverlener voor onderzoek, beproeving, certificering en bijscholing in de kunststoftechniek. Deskundigen van SKZ houden wereldwijd toezicht op producten en geven advies aan publieke partijen en bedrijven. De opdrachtgever is de Vereniging voor de Promotie van het Zuid-Duitse Kunststoffencentrum (FSKZ e. V.). Het SKZ heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat EPDM dakmembranen een levensduur van meer dan 50 jaar bieden.

SYNTHETISCH EPDM RUBBER 

Grondstoffen op basis van aardolie (monomeren) worden door middel van polymerisatie en vulkanisatie verwerkt tot een elastomeer met de elastische eigenschappen van rubber. Anders dan natuurrubber bevat synthetisch rubber verzadigde koolstofverbindingen en daardoor een stabiele skeletstructuur die geen ongewenste reacties en oxidatieprocessen toelaat (kunststof uit de M-groep volgens DIN ISO 1629). Het resultaat: EPDM veroudert niet, of veroudert extreem langzaam en blijft zeer lange tijd volledig functioneren.

SYNTHETISCHE MEMBRANEN 

Dakbedekkings- of afdichtingsmembranen zijn gemaakt van thermoplasten, zoals TPO, PVC, TPE enz.

TEMPERATUURBESTENDIGHEID 

In hete zomers, die zelfs in West-Europa steeds vaker voorkomen, kunnen er op een plat dak temperaturen van 80°C of hoger optreden. In sommige klimaatzones doen zich ook sterke temperatuurschommelingen op korte termijn voor. Het functioneren van EPDM dakbedekkingsmembraan is verzekerd, zelfs bij zulke extreme temperaturen. Dankzij de chemische structuur is het temperatuurbestendig van -45 °C tot +130 °C. Daardoor kunnen EPDM membranen overal ter wereld worden gebruikt en kunnen ze in elk seizoen gemakkelijk worden geïnstalleerd.

VERBRIJZELING

Dakmembranen van kunststof kunnen verbrijzelen als ze snel worden blootgesteld aan extreme temperatuurschommelingen of strenge vorst. Hierdoor ontstaat een zware belasting die kan leiden tot barsten en schade in het materiaal. Dat risico van verbrijzeling is niet aanwezig bij EPDM, omdat EPDM rubber permanent temperatuurbestendig is, van -40 tot +120 °C.

VEROUDERING

In de materiaalwetenschap verwijst veroudering naar de verandering in de eigenschappen van een stof in de loop der tijd, na langdurige opslag of frequent gebruik. Hier zijn veel factoren bij betrokken die invloed hebben, zoals temperatuur(-schommelingen), contact met chemische stoffen, mechanische belasting, verwering en omgevingsinvloeden of hoogenergetische uv-straling, die kunnen leiden tot materiaalmoeheid en schade. Wanneer een dakbedekkingsmembraan broos of breekbaar wordt, kan het zijn beschermende functie niet meer vervullen, moet het vaker worden hersteld en sneller vervangen.

VULKANISATIE

De vulkanisatiemethode werd in 1839 ontwikkeld door Charles Goodyear. Tijdens het vulkanisatieproces wordt rubber blootgesteld aan de effecten van tijd, temperatuur, druk en chemisch reactieve stoffen (zwavel, peroxiden). Eenvoudig gesteld brengt dit een zeer elastisch en bestendig rubber voort. Dat geldt ook voor de productie van synthetisch EPDM rubber.

WATERDICHT MAKEN VAN GEBOUWEN 

Structurele waterdichting is van cruciaal belang voor de bescherming en het waardebehoud van gebouwen. Dit omvat alle waterdichtingsmaatregelen om de schadelijke effecten van water (bijv. door grondwater, doorlekkend water of water onder druk) op de structuur van het gebouw tegen te gaan, met name in gebieden die in contact staan met de grond, zoals funderingen, ondergrondse verdiepingen, waterreservoirs, gebieden met rijverkeer enz.

WATERDICHTING VAN DAKEN 

Een dak moet een gebouw beschermen tegen de weersinvloeden en neerslag, en het binnendringen van water voorkomen. Terwijl de neerslag bij zadeldaken wordt afgevoerd door de helling van het dak, is op platte daken een waterdichte afdichting van het dak naar de buitenomgeving vereist. Platte daken moeten naar binnen toe luchtdicht zijn, om te voorkomen dat condens uit ontsnappende kamerlucht neerslaat.

WATERDICHTING VAN PLATTE DAKEN 

Platte daken worden waterdicht gemaakt als bescherming tegen vocht en tegen blootstelling aan de elementen. Er zijn verschillende materialen die kunnen worden gebruikt voor de waterdichting van platte daken, onder meer bitumen, synthetische dakbedekkingsmembranen, vloeibaar plastic en EPDM rubber.

WEEKMAKERS 

Stoffen die aan sommige kunststoffen worden toegevoegd om ze elastisch te maken. Sommige weekmakers zijn schadelijk voor het milieu en de gezondheid en zijn daarom in veel toepassingen verboden (bijv. speelgoed, voedselverpakkingen). Weekmakers kunnen in de loop van de tijd verdampen en schadelijke stoffen afgeven. Ook komt de functie van dakbedekkingsmembranen hierdoor in het gedrang, want het kunststofmembraan verliest zijn elasticiteit en kan gaan barsten. Vanwege de structurele elasticiteit van rubber is het gebruik van weekmakers niet nodig in EPDM dakbedekkingsmembranen.

WEERSTAND 

In chemisch-technische termen heeft een materiaal weerstand als het bestendig is tegen chemisch-fysische inwerking. Zo kan een materiaal koudbestendig, uv-bestendig, oplosmiddelbestendig enz. zijn.

Zie CHEMISCHE WEERSTAND >

WEERSTAND EPDM 

WEERSTAND TEGEN VEROUDERING 

Sterke weerstand tegen veroudering bij de waterdichting van daken is een doorslaggevende factor voor het waardebehoud, de kosteneffectiviteit en de ecologische balans van bouwproducten. Hoe langer een materiaal bestand is tegen veroudering, hoe langer het renovatie-interval en de totale levensduur. Vanwege de structuur is de weerstand tegen veroudering van EPDM dakbedekkingsmembranen bijzonder hoog, omdat ze hun eigenschappen 50 jaar of langer behouden.

WINDBELASTING 

Een toename van het aantal extreme weersomstandigeheden leidt tot meer stormen. Bij krachtige wind oefent de luchtstroming een trekkende kracht uit (bernoulli-effect) op het dak van gebouwen. Om te voorkomen dat waterdichtingsmembranen loskomen door de wind, moet aan de plaatselijke voorschriften voor bescherming tegen wind worden voldaan en moeten geschikte bevestigingsmethoden worden toegepast (bijv. mechanische bevestiging, ballast, groendaken, verlijmen met EPDM lijm enz.).

WORTELBESTENDIGHEID 

ZONNEPANEELDAKEN

Zonne-energiesystemen of thermische zonnepaneelsystemen om energie of warmte op te wekken op platte daken vormen een belangrijk aspect van de duurzame bouw. Aangezien het dak al het gewicht van de zonnepanelen moet dragen, wordt het gebruik van een licht, maar stevig en bestendig waterdichtingsmateriaal zoals EPDM dakbedekkingsmembranen aanbevolen. Voor regelmatig onderhoud van de zonnepanelen moet het dakmembraan beloopbaar zijn. Ook is het belangrijk om over goed afgedichte details te beschikken bij het monteren van zonnepanelen.

ZWARE REGENVAL